Celtic applicants

« Diddorol bob amser. Digon o chwerthin
Hefyd wnaeth olygu bod y trin a’r trafod yn mynd
yn ei flaen. Wedi mwynhau’r dulliau addysgu’n
defnyddio’r dull dysgu trwy wneud. Cwrs gyda strwythur
da iawn oedd wedi’i drefnu’n dda. Diolchyn fawr iawn i
Alina, Neil a Jane am eich holl gefnogaeth. Ni theimlais o
gwbl fod pethau’n mynd yn ormod i mi na mod i
mewn dyfroedd dyfnion. »

Written by Tom

« Buíochas le Neil agus Alina.
Is daoine an-cháirdiúil iad. Bhí
muinín agam acu mar cheap mé go
raibh spéis acu san ábhair a bhí le plé acu.
Ar iomlán cheap mé gur chabhraidh an
chúrsa liom tuiscint níos fearr a bheith agam
ar na daltaí agus a gcuid riachtanais. Is córas
iontach é chun inspioráid a chruthú i daoine
agus chun bealaí foghlamtha
a chruthú. »

Written by James

« Dhòmhsa, bha an cùrsa 5 seachdaineach a’
ciallachadh gun robh latha a bharrachd agam
gach seachdain airson m’ anail a ghabhail.
Chaidh agam air ùine a bharrachd a ghabhail
gus beachdachadh air obair na seachdain a
dh’fhalbh air agus obair sam bith a dh’fheumainn
a dhèamamh, cho math ri bhith a’ coiseachd ri
taobh na h-aibhne àlainn. Thug e dhomh an
cothrom smachd a chumail air na bha romham
de dh’obair agus ullachadh a dhèanamh airson
na seachdain a bha gu bhith romham. Chanainn
gun robh an latha dheth a bharrachd a bh’ agam
mar chùl-taic pearsanta CELTA dhomh fhìn.

« Bha làrach nan seiseanan dìreach àlainn, agus
fhuair sinn fàilte agus furan aig CIEL
na Breatainne Bige. Thug seo uallach seachdain
thrang bhuainn. B’ e fìor thlachd a bh’ ann a
bhith a’ dol sìos a h-uile latha gu bruach na h-aibhne
agus a bhith a’ meòrachadh air mo smuaintean. »

« Chanainn gum biodh cùrsa 5 seachdaineach
CELTA air leth freagarrach do luchd-ionnsachaidh
nas sine no dhaibhsan a tha a’
tilleadh gu bhith ag ionnsachadh an dèidh ùine
mhòr. Bha deireadh-sheachdain de 3 làithean a’
toirt dhìot uallach gun teagamh sam bith. »

« Gun teagamh, chan e a-mhàin cho fada ‘s a
mhaireas e a tha cudromach. Tha A’ Bhreatainn
Bhig fhèin tarraingeach cuideachd. Dhaibhsan
a tha measail air an t-saoghal nàdarrach, a bhith
air a’ bhlàr a-muigh, agus dhaibhsan a tha
dèidheil air sàmhchair, bhiodh an t-àite seo air
leth freagarrach airson CELTA a dhèanamh. »

« An fheadhainn as fheàrr anns an Fhraing air
cùrsaichean a sholarachadh. »

« Ceumnaiche CELTA 2015 »

Le taing do Ghillebrìde Mac ‘IlleMhaoil airson an eadar-theangachaidh gu Gàidhlig.

Written by Eva

Breton Language Courses

Breton is a Celtic language. Its closest relative is Cornish. Whereas Cornish is hanging on for dear life – there are fewer than 500 fluent speakers and funding has just been severely cut – Breton is edging tentatively forwards in its revival. It remains classified as « severely endangered » by UNESCO, but there has been a rise in the number of children attending bilingual classes – up 33% from 2006 to 2012, to more than 14000. A dip in the ocean compared with the million or so speakers in the 1950s, but, nevertheless, moving upwards.

The six territories widely considered Celtic nations are Brittany (Breizh), Cornwall (Kernow), Wales (Cymru), Scotland (Alba), Ireland (Éire), and the Isle of Man (Mannin), commonly referred to as the « Celtic fringe ».

Perhaps your interest in languages and the fact that you’re in Brittany for your CELTA might tempt you to give Breton a try. We can help you there. SKED, a local training organisation specialising in the Breton language and culture, are not far from where you will be based. They can offer bespoke introductory courses of 10 or 15 hours. Let us know in advance if it might interest you. Sit on the other side of the table as a learner, and enjoy lively, interactive lessons.

Listen to little taster of Breton, recorded by SKED. It says « Hello, welcome to SKED. Come and take Breton courses with us! Bye! »

BUY NOW